(1)
Μαργαρίτη Μ. "Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)". AFIMEC 2022, 3.