(1)
Σακκά Η. Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. AFIMEC 2022, 3.