Μαργαρίτη Μ. “‘Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)’”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], vol. 3, no. 3, Nov. 2022, doi:10.12681/afiinmec.31699.