| More
predefined template content

Όσοι από τους συγγραφείς ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ένα άρθρο και θέλουν να κατεβάσουν ένα έτοιμο υπόδειγμα μορφής άρθρου, μπορούν να στείλουν αίτημα με την επιθυμία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ltrivella@uniwa.gr, για να το λάβουν, καθώς η παρούσα πλατφόρμα δεν έχει την δυνατότητα παροχής ενός υποδείγματος, το οποίο ο κάθε συγγραφέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει.

Authors, who are interested in submitting an article and wish to have a predefined content template form to write in, they can send a request mail in the following e-mail address: ltrivella@uniwa.gr, in order to receive one and use it.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΘΕΩΡΙΑ Ή ΠΡΑΞΗ.

ATTENTION: DURING THE ARTICLE SUBMISSION, CHOOSE EITHER THEORY OR PRACTICE ACCORDING TO THE CONTENT OF THE ARTICLE.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΆΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΕΞΈΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ, ΤΡΙΤΗ ΚΛΠ ΓΡΑΜΜΗ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ "ΤΑΒ "  ΠΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ. 

ATTENTION: ABOUT THE REFERENCES - The first line to be extruded and the second line and so on  to be intruded by a "TAB". 

Γράψτε εδώ τον τίτλο /write here the title

1ος συγγραφέας ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ/1st writer  NAME SURNAME 

  2ος συγγραφέας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΥΜΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΤΟ 1ο /2nd writer ΝΑΜΕ-SURMANE NEXT TO THE 2nd writer's name-surname,

ιδιότητα,τίτλος, φορέας 1ου συγγρ.κάτω από το αντίστοιχο όνομα /occupation,title,org.1st writer-below the 1st writer's name  

    ιδιότητα/τίτλος, φορέας 2ου συγγρ. κάτω από το όνομα-επώνυμο του 2ου συγ. /occup.,title,organization of the 2nd writer under the 2nd writer's name

 κάτω από την 1η στήλη με το όνομα και τα στοιχεία του 1ου συγγρ. γράφεται το αντίστοιχο μέηλ:  Μεηλ 1ου συγγραφέα / write under each writer's data his/her e-mail                                                                

Abstract: Εδώ γράφετε την περίληψη στα αγγλικά θα την γράψετε και στα μεταδεδομένα/write a summary

Key-words: up to 8 words

Περίληψη

Εισάγετε εδώ την περίληψη του άρθρου  : Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει εν συντομία το σκοπό της έρευνας, τις βασικές αρχές και τις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται, τα κύρια συμπεράσματα και να έχει έκταση 200 λέξεις περίπου. Επιπρόσθετα,η περίληψη υποβάλλεται και χωριστά, στα Ελληνικά και Αγγλικά .Ως εκτούτου, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να έχει νοηματική συνοχή και να περιλαμβάνει όλα τα κύρια σημεία του κυρίως άρθρου καθώς και τις λέξεις-κλειδιά. Επίσης,καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι παραπομπές, καθώς και οι συντομογραφίες.

Λέξεις-κλειδιά: εισάγετε μέχρι και 8 λέξεις χωρισμένες με κόμμα (θα τα γράψετε και στα μεταδεδομένα )

  1. 1.    Επικεφαλίδα επιπέδου 1/ heading level1

Εδώ εισάγετε το κυρίως κείμενο του άρθρου σας. Οι παράγραφοι ακολουθούν σειριακή δομή και διακόπτονται μόνο από τίτλους, υπότιτλους, εικόνες, γραφήματα./write the main text of your paper and include titles, subtitles, images, tables etc

 

1.1    Επικεφαλίδα επιπέδου 2/ heading level 2 -subtitle

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή MS word (.doc , ή .docx)  και κατάλληλα για άμεση εκτύπωση σε χαρτί διαστάσεων Α4. Μονή στοίχιση, Times New Roman 12 / The files must be submitted in the form of MS word (.doc , ή .docx) A4 printable dimensions, single space, Times New Roman12.

  • Παράδειγμα στοίχισης κουκίδων /example

 

1.1.1.      Πίνακες Επικεφαλίδα επιπέδου 3/example of table

 

Πρότυπο κεφαλίδας

Πρότυπο κεφαλίδας

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πίνακας 1.1 αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης λεζάντας πίνακα.caption

1.2.      Επικεφαλίδες ενοτήτων/headings of Units in Arabic

Πρέπει να ακολουθούν αραβική ρύθμιση

1.5. Εικόνες, γραφήματα/examples of images, grafs

Θα πρέπει να έχουν αραβική αρίθμηση, να έχουν λεζάντα/τίτλο και να έχουν την κατάλληλα ανάλυση ώστε να είναι ευδιάκριτες. Στοίχιση της λεζάντας αριστερά, 12 μέγεθος

 

Εικόνα 1 Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης λεζάντας εικόνας/γραφήματος. /example

  1. 2.    Βιβλιογραφικές αναφορές (ενδεικτικά) /indicatively References

Από περιοδική έκδοση/journal

Alladin, I., (1992). International co-operation in higher education: the globalization of universities.      Higher Education in Europe, XVII (4), pp. 4-13

 

Από περιοδική έκδοση στο διαδίκτυο /internet journal

Antonian Louisa, Davis Alan. (2002). Re – Claiming Vygotsky : Innovation in   Teaching and Learning in Post – Soviet Universities, The Journal of Eurasian   Research, Retrieved on 26 July, 2003 from  http://www.actr.org/JER/issue3/2.htm

 

Από πρακτικά συνεδρίου/conference proceedings

Verma, G.K. and Entzinger, H.B. (1992). Transferring knowledge in a crosscultural perspective, in Cerri, S. and Whiting, J. (eds). Learning Technology in the European Communities. Proceedings of the DELTA Conference on Research and Development – The Hague 18-19 October 1990. Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, pp. 73-78

 

Από βιβλίο /book

Ausubel, D.P. (1968). Educational psychology: a cognitive view, New York, Holt, Rinehart & Winston

 

Από βιβλίο με πολλούς συγγραφείς /book

Mason, R. (1994). Distance Education Across National Borders, in Mary Thorpe and David Grugeon, eds, Open Learning in the Mainstream. Harlow, Essex: Longman Group Limited.

 

Από βιβλίο με πολλούς συγγραφείς και editor /book

Blustain H., Goldstein Ph., Lozier Gr., (1999), Assessing the New Competitive Landscape, in       Dancing with the Devil, Editors: Richard N. Katz and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco

Από πρακτικά συνεδρίου /Proceedings

Verma, G.K. and Entzinger, H.B. (1992). Transferring knowledge in a crosscultural perspective, in Cerri, S. and Whiting, J. (eds). Learning Technology in the European Communities. Proceedings of the DELTA Conference on Research and Development – The Hague 18-19 October 1990. Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, pp. 73-78

APA system of references

From 7 till 17 pages long

Μέσα στο κείμενο οι παραπομπές έχουν την μορφή:

Οι Χάντακας κ.ά. (2010) σε πρόσφατη έρευνά τους βρήκαν….., ή  Ο Χατζής (2020:23) ….

 

Το άρθρο θα πρέπει να είναι από 7 έως 17 σελίδες