Posadas, Laura Tejedor, Sadic Hançerlioğlu, Antigoni Fountouki, and Dimitrios Theofanidis. 2019. “Dog Therapy for People With Dementia: A Systematic Review”. Health & Research Journal 5 (3):99-108. https://doi.org/10.12681/healthresj.21000.