Kosmidis, Dimitrios, Sotiria Koutsouki, and Dimitrios Theofanidis. 2021. “Values in Nursing and the Virtues of the Profession: A Systematic Critical Review”. Health & Research Journal 7 (4):219-32. https://doi.org/10.12681/healthresj.28192.