Moustakis, Ilias, Matthew Filippas, Maria Koretsi, Manolis Linardakis, and Nikolaos Rikos. 2023. “Investigating Overall Health and Life Quality of Patients Undergoing Dialysis in Chronic Dialysis Units: Life Quality of Patients in Dialysis Units”. Health & Research Journal 9 (1):23-34. https://doi.org/10.12681/healthresj.30770.