(1)
Χαϊτίδου Μ. Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή. RiSTE 2022, 2, 1-38.