Χαϊτίδου Μ. Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–38, 2022. DOI: 10.12681/riste.31563. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31563. Acesso em: 3 ιουνίου. 2023.