Χαϊτίδου Μ. (2022) ‘Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή’, Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 2(1), σσ. 1–38. doi: 10.12681/riste.31563.