[1]
Χαϊτίδου Μ., ‘Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή’, RiSTE, τ. 2, τχ. 1, σσ. 1–38, Δεκεμβρίου 2022.