Χαϊτίδου Μ. ‘Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, τ. 2, τχ. 1, Δεκέμβριος 2022, σσ. 1-38, doi:10.12681/riste.31563.