Χαϊτίδου Μαρία. ‘Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 2, no. 1 (Δεκέμβριος 18, 2022): 1–38. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 3, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31563.