1.
Χαϊτίδου Μ. Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή. RiSTE [διαδίκτυο]. 18 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 3 Ιούνιος 2023];2(1):1-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31563