Επιβιώνοντας σε δύο κρίσεις: Προκαταρκτική διερεύνηση της ανθεκτικότητας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη


SCAD N 34
Veröffentlicht: set 1, 2022
Schlagworte:
Ανθεκτικότητα, γήρανση, οικο- νομική κρίση, πανδημία, ευπάθεια
Antogone Lyberaki
Platon Tinios
Thomas Georgiadis
Abstract

Αυτό το άρθρο εξετάζει το νόημα της ανθεκτικότη-
τας στο επίπεδο της ατομικής συμπεριφοράς. Η θε-
ωρητική συζήτηση αντιδιαστέλλει τη μακρο-έννοια
με την ατομική διάσταση, προκειμένου να φωτίσει
τους τρόπους με τους οποίους η εμπειρία μιας κρί-
σης επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου ή οικο-
γένειας να αντιμετωπίσει μια επόμενη. Αν η ανθε-
κτικότητα αποτελεί γενική έννοια, τότε θα πρέπει
να είναι χρήσιμη ακόμα και όταν οι αιτίες των δι-
αδοχικών κρίσεων είναι διαφορετικές μεταξύ τους
(πχ οικονομικές και επιδημιολογικές). Στο άρθρο
επιχειρούμε μια προκαταρκτική διερεύνηση, χρη-
σιμοποιώντας τη μόνη διαθέσιμη δεξαμενή ατο-
μικών στοιχείων πάνελ -την Έρευνα για την Υγεία,
τη Γήρανση και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη
(SHARE) για άτομα άνω των 50 ετών. Τα πρώτα
ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα της
κρίσης οδηγούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις: σε
κάποιες περιπτώσεις ενισχύουν την ανθεκτικότητα
και σε άλλες το αντίθετο- την ευπάθεια. Καταλήγει
θέτοντας ερωτήματα για τους παράγοντες που προ-
διαθέτουν τις διαφορετικές επιπτώσεις.

Article Details
  • Rubrik
  • Articles
Downloads
Keine Nutzungsdaten vorhanden.
Autor/innen-Biografien
Antogone Lyberaki, Panteion University

Antigone Lyberaki is Professor of Economics at Panteion University. She has published on small
enterprises, gender, migration and ageing. She is the country team leader for SHARE. Contact:
alymber@panteion.gr

Platon Tinios, University of Piraeus

Platon Tinios is Associate Professor at Piraeus University. His research interests are on pensions,
social protection, gender and insurance economics.

Thomas Georgiadis, Panteion University

Thomas Georgiadis is a Postdoctoral Researcher at the Department of Economic and Regional
Development at Panteion University. His research work is on poverty analysis, population ageing
and gender economics.

Literaturhinweise
Alessi, L., Benczur, P., Campolongo, F., Cariboni, J., Manca, A.R., Menyhert, B. and Pagano, A. (2020). The resilience of EU member states to the financial and economic crisis. Social Indicators Research, 148(2), pp.569-598.
Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B.,Stuck, S. and Zuber, S. (2013). Data resource profile: the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International journal of epidemiology, 42(4), pp.992-1001.
Börsch-Supan, A. and Jürges, H. (Eds.). (2005). The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Methodology. Mannheim: MEA.
Boschma, R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. Regional Studies, 49(5), pp.733-751.
Brunnermeier, M. (2021). The resilient society. Markus Brunnermeier.
Caldera-Sànchez, A., De Serres, A., Gori, F., Hermansen, M. and Röhn, O. (2017). Strengthening economic resilience: insights from the post-1970 record of severe recessions and financial crises. OECD Economic Policy Papers, No. 20.
Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J.M. and Abel, N. (2001). From metaphor to measurement:resilience of what to what?. Ecosystems, 4(8), pp.765-781.
Di Pietro, F., Lecca, P. and Salotti, S. (2021). Regional economic resilience in the European Union:a numerical general equilibrium analysis. Spatial Economic Analysis, 16(3), pp.287-312.
Duval, R. and Vogel, L. (2008). Economic resilience to shocks: The role of structural policies.OECD Journal: Economic Studies, 2008(1), pp.1-38.
European Central Bank. (2016). Increasing Resilience and Long-term Growth: The Importance of Sound Institutions and Structures for Euro Area Countries and EMU. ECB Economic Bulletin.
European Union. (2022). The Recovery and Resilience Facility. Available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en Folke, C., Carpenter, S.R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T. and Rockström, J.(2010). Resilience
thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and society, 15(4), 20.
Foster, K.A. (2012). In search of regional resilience. In Pindus, N., M. Weir, H. Wial & H. Wolman (eds) Building Regional Resilience: urban and regional policy and its effects.Brookings Institution Press, Washington DC.
Giannakis, E. and Bruggeman, A. (2020). Regional disparities in economic resilience in the European Union across the urban–rural divide. Regional Studies, 54(9), pp.1200-1213.
Groot, S.P., Möhlmann, J.L., Garretsen, J.H. and de Groot, H.L. (2011). The crisis sensitivity of European countries and regions: stylized facts and spatial heterogeneity. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4(3), pp.437-456.
Hemerijck, A. ed. (2017). The uses of social investment. Oxford University Press.
Hemerijck, A., Huguenot-Noël, R. and Matsaganis, M. (2022). Welfare resilience in Europe.Contours of a post-Covid social compass for the EU. STG Policy Papers, Policy Brief,European University Institute, January.
Hemerijck, A. & Huguenot-Noël, R. (2022). Resilient Welfare States in the European Union, Newcastle upon Tyne, Agenda publishing.
Holly, S., Pesaran, M.H. and Yamagata, T. (2011). The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK. Journal of urban economics, 69(1), pp.2-23.
Krugman, P. (2020). Markus’ Academy. Princeton University Webinar. May 16. https://www.youtube.com/watch?=h1ZiTIou0_8&list=PL11591lvzxc3xwUuEkOVl1PNglFm9cZnH&index=17.
Malter, F.; Schuller, K. and Börsch-Supan, A. (2016). SHARE Compliance Profiles – Wave 6. Munich:MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
Manca, A.R., Benczur, P. and Giovannini, E. (2017). Building a scientific narrative towards a more resilient EU society. JRC Science for Policy Report
Marshall, J.N., Pike, A., Pollard, J.S., Tomaney, J., Dawley, S. and Gray, J. (2012). Placing the run on Northern Rock. Journal of Economic Geography, 12(1), pp.157-181.
Martin, R. (2011). The local geographies of the financial crisis: from the housing bubble to economic recession and beyond. Journal of economic geography, 11(4), pp.587-618.
Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of economic geography, 12(1), pp.1-32.
Martin, R. and Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of economic geography, 15(1), pp.1-42.
Navracsics, T., Sucha, V. and Walstroem, M. (2015). The Challenge of Resilience in a Globalised
World. Publications Office of the European Union.
OECD. (2011). Impact of the crisis on jobs in region. In OECD Regions at a Glance, OECD Publication
Putnam, R.D. (1994). Social capital and public affairs. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, pp.5-19.
Psycharis, Y., Kallioras, D. and Pantazis, P. (2014). Economic crisis and regional resilience: detecting the ‘geographical footprint’of economic crisis in G reece. Regional Science Policy &Practice, 6(2), pp.121-141.
Scheidel, W. (2018). The Great Leveler. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Scherpenzeel, A., Axt, K., Bergmann, M., Douhou, S., Oepen, A., Sand, G., Schuller, K., Stuck,S., Wagner, M. and Börsch-Supan, A. (2020), June. Collecting survey data among the 50+population during the COVID-19 outbreak: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). In Survey Research Methods (Vol. 14, No. 2, pp. 217-221).