Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καβάλας


SCAD N 34
Veröffentlicht: Sep 1, 2022
Schlagworte:
Κοινωνική επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περι- ορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ), ΚοιΣΠΕ Καβάλας.
Antonios Kostas
Abstract

Το αντικείμενο του άρθρου είναι να παρουσιάσει,
συνοπτικά, το ρόλο, τη συμβολή και τη σημασία
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπική δι-
άσταση στην Ελλάδα, μέσα από τη διερεύνηση της
εμπειρίας, των ευκαιριών, των προβλημάτων, των
εμποδίων, των επιτυχιών και των καλών πρακτικών
(έργα, δράσεις και προγράμματα) του παραδείγμα-
τος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης
Ευθύνης Καβάλας (ΚοιΣΠΕ Καβάλας). Για το σκοπό
αυτό επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ομαδικά εστια-
σμένων συνεντεύξεων. Η εργασία αποτελείται από
την περιγραφή της συγκεκριμένης ερευνητικής με-
θοδολογίας, την παρουσίαση των ευρημάτων και
των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και από τη
συζήτηση και τα συμπεράσματα σχετικά με τις κα-
λές πρακτικές και τις προτάσεις για την ανάπτυξη
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπική δι-
άσταση στην Ελλάδα προκειμένου να επιτευχθούν
κοινωνικοί, οικονομικοί και εργασιακοί στόχοι για
ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς και σε
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Article Details
  • Rubrik
  • Articles
Downloads
Keine Nutzungsdaten vorhanden.
Autor/innen-Biografie
Antonios Kostas, International Hellenic University

Antonios Kostas is Scientific Associate of the Department of Accountancy and Finance of International Hellenic University. His research interests focus on social and solidarity economy, social enterprises, local development, entrepreneurship, social policy, etc. Antonios Kostas has many years of experience in designing, coordinating, managing, implementing and evaluating National and European programmes, mainly in the fields of social economy and social entrepreneurship, labour market integration, social inclusion, health policies, etc.Contact: antonios_kostas@yahoo.gr

Literaturhinweise
Adam, S. (2012). Social Economy, Labour Integration and Social Exclusion: The Experience of LLSCs in Greece. PhD Thessis. Komotini: Democritus University of Thrace (in Greek).
Adam, S. (2020). Social and Solidarity Economy: A different approach to economy. In C. Papatheodorou and Th. Sakellaropoulos (Eds), Τhe Economics of Social Policy (pp. 329-352). Athens: Dionikos publications (in Greek).
Αdam, S. and Papatheodorou, C. (2010). Social Economy and Social Exclusion: A critical approach. Studies/8. Observatory on Economic and Social Developments, Labour Institute. Athens: Greek General Confederation of Labour - INE-GSEE (in Greek).
Amin, A., Cameron A., Hudson, R. (2002). Placing the Social Economy. London and New York: Routledge publications.
Anheier, H.K. and Salamon, L.M. (2006). The Nonprofit Sector in Comparative Perspective. The Nonprofit Sector, 89-114. New Haven: Yale University Press.
Borzaga, C. and Defourny, J. (2001). Conclusions: Social Enterprises in Europe, a diversity of initiatives and prospects. In C. Borzaga and J. Defourny (Eds), The Emergence of Social Enterprise (pp. 350-370). London and New York: Routledge publications.
Borzaga, C. and Maiello, M. (1998). The Development of Social Enterprises. In: C. Borzaga and A. Santuari (Eds), Social Enterprises and New Employment in Europe. Trento: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/European Commission, DG5:73-92.
Boschee, J. and McClurg, J. (2003). Toward a Better Understanding of Social Entrepreneurship: Some Important Distinctions. Social Enterprise Alliance, 1-5.
Campbell, M. (1999). The Third System. Employment and Local Development. The European Experience. Policy Research Institute. Leeds: Metropolitan University.
Chrisakis, M., Ziomas, D., Karamitropoulou, D., Chatzantonis, D. (2002). Employment prospects in the field of Social Economy. National Labour Institute. Athens: Sakkoulas publications (in Greek).
Defourny, J. (2001). Introduction: from third sector to social enterprise. In C. Borzaga and J. Defourny (Eds), The Emergence of Social Enterprise (pp. 1-28). London and New York: Routledge publications.
Defourny, J. and Develtere, P. (1999). The Social Economy: The Worldwide Making of a Third Sector. Centre du Economie Sociale. Liège: University of Liège.
Defourny, J. and Nyssens, M. (2006). Defining social enterprise. In M. Nyssens (Ed.), Social Enterprise. At the crossroads of market, public policies and civil society (pp. 3-26). London and New York: Routledge publications.
European Commission (2013). Social economy and Social Entrepreneurship. Social Europe guide, Volume 4. Luxembourg: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
European Commission (2015). A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Luxembourg:Publications Office of the European Union.
European Commission (2020). Social Enterprises and their eco-systems in Europe. Comparative synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Evers, A. and Laville, J.L. (Eds) (2004). The Third Sector in Europe. Massachusetts: Edward Elgar publications.
Frey, J.H. and Fontana, A. (1991). The group interview in social research. Social Science Journal, 28(2): 175-187.
Galliano, R. (2000). Social Economy, Entrepreneurship and Local Development. Eurada. European Milan: Association of
Development Agencies.
Geormas, K. and Kostas, A. (2018). Social Economy and Social Entrepreneurship. Ιn Th. Sakellaropoulos, Ch. Economou, Chr. Skamnakis, M. Aggelaki (Eds), Social Policy (pp. 461-480). Athens: Dionikos publications (in Greek).
Hulgård, L. (2006). Social Entrepreneurship and the mobilization of social capital in European social enterprises: a public-third sector partnership. In M. Nyssens (Ed.), Social Enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society (pp. 85-108). London and New York: Routledge publications.
Ioannides, A. (2016). The crisis of the Greek labour market: A Jobs Approach. Journal of Regional Socio-Economic Issues, 6(2): 19-34.
Isari, F. and Pourkos, Μ. (2015). Qualitative research methodology [e-book]. Athens: Association of Greek Academic Libraries (in Greek).
Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health & Illness, 16(1): 103-121.
Kostas, A. (2013). Social Economy Organisations and Social Enterprises in Greece. Ιn K. Geormas (Εd.), Social Economy. Theory, Experience and Perspectives (pp. 83-100). Athens: Enallaktikes Ekdoseis publications (in Greek).
Kostas, A. (2014). Social Economy and Social Entrepreneurship in Greece. Their contribution in the strengthening of the Employment and Local Development and the role of the European Institutions: Case study of the Municipality of Kavala. PhD Thessis. Athens: Panteion University of Social and Political Sciences (in Greek).
Kostas, A., Tsoukalidis, I., Karasavvoglou, G.A., Polychronidou, P., Tsourgiannis, L. (2017). The barriers for the development of the Social Cooperative Enterprises in Greece. In A.G. Karasavvoglou, S. Goić, P. Polychronidou, P. Delias (Eds), Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe (pp. 513-522). Springer Proceedings in Business and Economics.
Kostas, A., Tsoukalidis, I., Karasavvoglou, G., Sotiriou, I. (2021). Social Enterprises and Public Sector. The case study of Kavala’s Limited Liability Social Cooperative. Journal of Business Paradigms, 6(1): 85-103.
Krueger, R.A. (1988). Focus groups: A practical guide for applied research. Thousand Oaks, California: Sage publications.
Laville, J-L., Lemaitre, A., Nyssens, M. (2006). Public policies and social enterprises in Europe:the challenge of institutionalization. In M. Nyssens (Ed.), Social Enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society (pp. 272-295). London and New York: Routledge publications.
Law 2716/1999 (1999). Development and modernisation of mental health services and other provisions (in Greek).
Law 4412/2016 (2016). Public procurement of works, procurement and services (in Greek).
Law 4430/2016 (2016). Social and Solidarity Economy and development of its entities and other
provisions (in Greek).
Mair, J. (2020). Social Entrepreneurship: Research as Disciplined Exploration. In W.W. Powell and P. Bromley (Eds), The Nonprofit Sector: A Research Handbook (pp. 333-357). Stanford: Stanford University Press.
Mair, J. and Marti, I. (2006). Social Entrepreneurship Research: a source of explanation, prediction and delight. Journal of World Business, 41(1): 36-44.
Moulaert, F. and Ailenel, O. (2005). Social Economy, third sector and solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present. Urban Studies, 42(11): 2037-2053.
Nyssens, M. (2006). Social enterprise at the crossroads of market, public policy and civil society. In M. Nyssens (Ed.), Social Enterprise. At the crossroads of market, public policies and civil society (pp. 313-328). London and New York: Routledge publications.
Nyumba, T.O., Wilson, K., Derrick, C.J., Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution 9(1): 20-32.
Sakellaropoulos, Th. (2006). Social Policy Issues. Volume 2. Athens: Dionikos publications (in Greek).
Sakellaropoulos, Th. and Economou, Ch. (2007). Aimed Studies for the development of Social Entrepreneurship. Development Partnership “Social Entrepreneurship”, EU Initiative EQUAL, 2nd round. Athens: Panteion University of Social and Political Sciences (in Greek).
Skamnakis, C. (2020). Social Policy in Local Government. Athens: Dionikos publications (in Greek).
Skamnakis, C. and Kostas, A. (2020). Local social Policies: Between specialization and fragmentation.
Scientific Journal “Social Cohesion and Development”, 15(1): 5-9.
Tsoukalidis, I., Kostas, A., Karasavvoglou, G.A. (2022). Evaluation of the operation of a Social Cooperative Enterprise and comparison with an ‘Ordinary’ Enterprise of the private sector in Greece. In P. Sklias, P. Polychronidou, A. Karasavvoglou, V. Pistikou, N. Apostolopoulos (Eds), Business Development and Economic Governance in Southeastern Europe (pp. 211- 223). Springer Proceedings in Business and Economics.
Weare, W.H.Jr. (2013). Focus group research in the academic library: An overview of the methodology.Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 1: 47-58.
Wilkinson, S. (1998). Focus group methodology: a review. International Journal of Social Research Methodology, 1(3): 181-203.
Am häufigsten gelesenen Artikel dieser/dieses Autor/in