Μια συμβολή στην συζήτηση της οικονομίας και της ιστορίας για τις κοινωνικές τάξεις: μια εμπει- ρική διερεύνηση της διάκρισης μεταξύ των κα- τηγοριών της παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας στη Ελλάδα την περίοδο 1987 έως 2020


SCAD N 34
Veröffentlicht: sept. 1, 2022
Schlagworte:
Κοινωνικές τάξεις, παραγωγική εργασία, μη παραγωγική εργασία, τρόπος παρα- γωγής.
Costas Passas
Abstract

Η διάκριση μεταξύ της παραγωγικής και μη παρα-
γωγικής εργασίας, έχοντας τις ρίζες της στην κλασική
και Μαρξική πολιτική οικονομία, έχει αποτελέσει
την πηγή μιας εκτεταμένης συζήτησης στη βιβλιο-
γραφία. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζουμε ότι
ο ορθός ορισμός των κατηγοριών της παραγωγικής
και μη παραγωγικής εργασίας είναι καθοριστικός
για την εμπειρική εκτίμηση των κοινωνικών τάξεων
υπό μια Μαρξική οπτική. Επιπρόσθετα, χρησιμο-
ποιώντας το μεθοδολογικό πλαίσιο της Μαρξικής
παράδοσης, προχωρούμε στην εμπειρική εκτίμηση
των κατηγοριών της παραγωγικής και μη παρα-
γωγικής εργασίας για την Ελλάδα για την περίοδο
1987 έως 2020, χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και συγκρίνου-
με τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε τα με άλλες
αντίστοιχες μελέτες για την Ελλάδα

Article Details
  • Rubrik
  • Articles
Downloads
Keine Nutzungsdaten vorhanden.
Autor/innen-Biografie
Costas Passas, Panteion University

Costas Passas is a fellow in the Centre of Planning and Economic Research and teaches economics in the Department of Social Policy of Panteion University. His research interests are on the field of Political Economy, of Labour Economics, and of Social Policy. Contact address: k.passas@panteion.gr

Literaturhinweise
Baran, P. A. (1957). The political economy of growth. 1962 edn., New York: Monthly Review Press.
Baran, P. A., & Sweezy, P. M. (1966). Monopoly capital: An essay on the American economic andsocial order. New York: Monthly Review Press.
Bullock, P. (1973). ‘Categories of labour power for capital’, Bulletin of the Conference of Socialist Economists 2 (6): 82-99.
Bullock, P. (1974). ‘Defining productive labour for capital’, Bulletin of the Conference of Socialist Economists 9: 82-99.
Carchedi, G. (1975a). ‘On the economic identification of the new middle class’, Economy and Society 4 (1): 1-86
Carchedi, G. (1975b). ‘Reproduction of social classes at the level of production relations’, Economy and Society 4 (4): 361-417
Cockshott, P., & Zachariah, D. (2006). ‘Hunting productive work’, Science & Society 70 (4): 509-527.
Coontz, S. H. (2010). Productive labour and effective demand, including a critique of Keynesian economics, London: Routledge.
Dumenil, G., & Levy, D. (2011). ‘Unproductive labor as profit-rate-maximizing labor’, Rethinking Marxism 23 (2): 216-225.
Economakis, G. (2005). ‘Some thoughts on the theoretical identification of the working class’, Thesis 90: 93-126. (in Greek)
Economakis, G. (2021). ‘Class identification and basic stratification of the working class: a revaluation’, Thesis 154: 115-155. (in Greek)
Economakis, G., Zisimopoulos, G., Katsoridas, D., Kollias, G. and Kritikidis. G. (2016a). ‘Social classes: theory and empirical investigation in the Greek society: part A’, Thesis 135: 105-442. (in Greek)
Economakis, G., Zisimopoulos, G., Katsoridas, D., Kollias, G. and Kritikidis. G. (2016b). ‘Social classes: theory and empirical investigation in the Greek society: part B’, Thesis 136: 69-109. (in Greek)
Fine, B. (1973). ‘A note on productive and unproductive labour’, Bulletin of the Conference of Socialist Economists 2 (6): 99-102.
Foster-Carter, A. (1978). ‘The modes of production controversy’, New Left Review 107: 47-77
Gillman, J. M. (1957). The falling rate of profit; Marx’s law and its significance to twentiethcentury capitalism, New York: Cameron Associates.
Gough, I. (1972). ‘Marx's theory of productive and unproductive labour’, New Left Review 76: 47-72.
Gough, I., & Harrison, J. (1975). ‘Unproductive labour and housework again’, Bulletin of the Conference of Socialist Economists 4 (1): 1-7.
Harrison, J. (1973). ‘Productive and unproductive labour in Marx’s political economy’, Bulletin of the Conference of Socialist Economists 2 (6): 70-82.
Hunt, E. (1979). ‘The categories of productive and unproductive labor in Marxist economic theory’, Science and Society 43 (3): 303-325.
Izquierdo, S. C. (2006). ‘A value-oriented distinction between productive and unproductive labour’, Capital & Class 30 (3): 37.
Izquierdo, S. C. (2007). ‘The dynamics of the profit rate in Spain (1954-2001)’, Review of Radical
Political Economics 39 (4): 543-561.
Jessop, B. (1977). ‘Recent theories of the capitalist state’, Cambridge Journal of Economics 1 (4): 353-373.
Laibman, D. (1984). ‘Modes of production and theories of transition’, Science & Society 48 (3): 257-294.
Laibman, D. (1992). Value, technical change, and crisis: Explorations in Marxist economic theory, London: Routledge.
Laibman, D. (1999). ‘Productive and unproductive labor: A comment’, Review of Radical Political Economics 31 (2): 61-73.
Leadbeater, D. (1985). ‘The consistency of Marx’s categories of productive and unproductive labour’, History of Political Economy 17 (4): 591-618.
Mage, S. (1963). The law of the falling tendency of the rate of profit [Doctoral dissertation, Columbia University].
Maniatis, Th., and Passas, C. (2013). ‘Profitability capital accumulation and crisis in the Greek economy 1958–2009: A Marxist analysis’, Review of Political Economy 25 (4): 624-649.
Maniatis, Th. and Passas, C. (2018). ‘Surplus value, profit and unproductive labor in the Greek economy, 1958-2013’, in Carchedi G. and Roberts M. (eds.) The World in Crisis, Chicago:Haymarket Books.
Marginson, S. (1998). ‘Value creation in the production of services: A note on Marx’, Cambridge Journal of Economics 22 (5): 573-85.
Marx, K. (1990). Capital volume I, London: Penguin Classics.
Marx, K. (1991). Capital volume III, London: Penguin Classics.
Marx, K. (1992). Capital volume II, London: Penguin Classics.
Marx, K. (2000). Theories of surplus value. Prometheus.
Mavroudeas, S. (1999). ‘Periodizing capitalism: problems and method, the case of the regulation approach’, Research in Political Economy 17: 27-61.
MEGA II.13 (2008). Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe zweite abteilung „Das Kapital" und vorarbeiten band 13, Berlin: Akademie Verlag
Meiksins, P. (1981). ‘Productive and unproductive labor and Marx’s theory of class’, Review of Radical Political Economics 13 (3): 32-42.
Milios, J., & Economakis, G. (2011). ‘The middle classes, class places, and class positions: A critical approach to Nikos Poulantzas's theory’, Rethinking Marxism 23 (2): 226-245.
Mohun, S. (1996). ‘Productive and unproductive labor in the labor theory of value’, Review of Radical Political Economics 28 (4): 30.
Mohun, S. (2002). ‘Productive and unproductive labor: A reply to Houston and Laibman’, Review of Radical Political Economics 34 (2): 203-220.
Mohun, S. (2005). ‘On measuring the wealth of nations: The us economy, 1964-2001’, Cambridge Journal of Economics 29 (5): 799-815.
Mohun, S. (2006). ‘Distributive shares in the us economy, 1964-2001’, Cambridge Journal of Economics 30 (3): 347-370.
Mohun, S. (2014). ‘Unproductive labor in the U.S. economy 1964-2010’, Review of Radical Political Economics 46 (3): 355-379.
Moseley, F. (1983). ‘Marx's concepts of productive labor and unproductive labor: An application to the postwar U.S. economy’, Eastern Economic Journal 9 (3): 180-189.
Moseley, F. (1988). ‘The rate of surplus value, the organic composition, and the general rate of profit in the U.S. economy, 1947-67: A critique and update of Wolff's estimates’, The American Economic Review 78 (1): 298-303.
Moseley, F. (1991). The falling rate of profit in the postwar united states economy, New York: St. Martin’s Press.
Neilson, D. (2007). ‘Formal and real subordination and the contemporary proletariat: Re-coupling Marxist class theory and labour-process analysis’, Capital & Class 31 (1): 89-123.
Neilson, D. (2018). ‘In-itself for-itself: Towards second-generation neo-Marxist class theory’, Capital & Class 42 (2): 273-295.
Paitaridis, D., & Tsoulfidis, L. (2012). ‘The growth of unproductive activities, the rate of profit, and the phase-change of the U.S. economy’, Review of Radical Political Economics 44 (2): 213-233.
Poulantzas, N. (1973). ‘On social classes’, New Left Review 78: 27-54.
Poulantzas, N. (1975). Classes in contemporary capitalism. London: NLB.
Sakellaropoulos, S. (2002). ‘Revisiting the social and political theory of social classes’, Rethinking Marxism 14 (4): 110-133.
Sakellaropoulos, S. (2014). Crisis and social stratification in 21st century Greece, Athens: Topos (in Greek)
Savran, S., & Tonak, E. (1999). ‘Productive and unproductive labour: An attempt at clarification and classification’, Capital and Class 23 (2): 113.
Shaikh, A. (1978). National income accounts and Marxian categories. New York [New School for Social Research, mimeo], New School for Social Research.
Shaikh, A., & Tonak, A. (1994). Measuring the wealth of nations. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolff, E. N. (1987). Growth accumulation and unproductive activity: f An analysis of the postwar us economy, Cambridge: Cambridge University Press.
Wright, E. O. (1976). ‘Class boundaries in advanced capitalist societies’, New Left Review 98:3-41.
Wright, E. O. (1985). Classes, London: Verso.
Wright, E. O. (2005). ‘Foundations of a neo-Marxist class analysis’, in Wright E.O., (eds.), Approaches to class analysis, pp. 4-30, Cambridge: Cambridge University Press.
Yaffe, D. (1973). ‘The Marxian theory of crisis, capital and the state’, Economy and Society 2 (2): 186-232.