Έμφυλες διαστάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής


Φωτεινή Α. Μηλιώνη
Abstract

Η μελέτη αυτή έχει στόχο να καταγράψει τις έμ-
φυλες διαστάσεις της αντεγκλη-ματικής πολιτι-
κής και να αναδείξει, τυχόν, έμφυλες ασυμβα-
τότητες και ασυμφωνίες. Ειδικότερα η παρούσα
προκειμένου να αναδείξει την έμφυλη ταυτότητα
της αντε-γκληματικής πολιτικής ασχολείται με
εννοιολογήσεις όπως η γυναικεία εγκληματικό-
τητα, η θυματοποίηση των γυναικών και η έμφυλη
διάσταση του ποινικού νόμου. Οι χαμηλοί δείκτες
της γυναικείας εγκληματικότητας, ο υψηλός κίν-
δυνος θυματοποίη-σης των γυναικών, οι διαφο-
ρετικές ρυθμίσεις – κάποιων εγκλημάτων- από
τον ποινι-κό νόμο με βάση το «φύλο» αποτελούν
παράγοντες που καθορίζουν τη χάραξη της αντε-
γκληματικής πολιτικής. Έως τώρα η αντεγκλη-
ματική πολιτική τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο
και σε επίπεδο καταστολής δεν ελάμβανε σοβα-
ρά υπόψη τον παράγο-ντα «φύλο» με εξαίρεση
την πολιτική για τη βία κατά των γυναικών.

Article Details
  • Rubrik
  • Articles
Downloads
Keine Nutzungsdaten vorhanden.