Λαλιώτη Β. . (2022) ‘ 2020’., Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), σσ. 161–165. doi: 10.12681/automaton.29883.