[1]
Λαλιώτη Β. ., ‘Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα»’, Αυτόματον, τ. 1, τχ. 2, σσ. 35–57, Μαρτίου 2022.