Λαλιώτη Β. . ‘Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα»’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 1, τχ. 2, Μάρτιος 2022, σσ. 35-57, doi:10.12681/automaton.29877.