Λαλιώτη Βασιλική. ‘Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα»’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1, no. 2 (Μάρτιος 13, 2022): 35–57. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 24, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29877.