Κυριακόπουλος Λέανδρος. ‘Τεχνικά μέσα, μνήμη και δικτύωση στην ηλεκτρονική μουσική’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1, no. 2 (Ιούνιος 20, 2022): 107–136. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29880.