Μια φορά με είχε ρωτήσει εμένα τι άνδρες μ'αρέσουν: Συγκρότηση του έμφυλου εαυτού και (ανα)παραγωγή της ετεροκανονικότητας μέσω του λόγου


Δάφνη-Νικολέτα Χριστουλάκη
Abstract


This paper aims to explore how articulations of gender and sexuality and dominant ideas about them emerge through language use. A brief overview of the trajectory of sociolinguistic studies on gender and sexuality is followed by the critical analysis of a short conversation among friends. The notions of member categorization devices, indexicality and communities of practice are central to this analysis. Based on the data, it is argued that gender and sexuality can be constructed and negotiated through everyday conversations in multiple ways, at times conforming to dominant norms and at times disregarding them. Power relations seem to influence the communicative practices employed in the ongoing construction of the gendered and sexual self through linguistic interaction, in which the pervasiveness of heteronormativity is unmissable.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Bucholtz, M. & K. Hall. 2004. “Theorizing identity in language and sexuality research.” Language in Society 33: 469-515.
Cameron, D. 1995. “Rethinking language and gender studies: Some issues for the 1990s.” Στο S. Mills (επιμ.), Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives. Λονδίνο: Longman, 31-44.
Cameron, D. & D. Kulick. 2003. Language and Sexuality. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Cameron, D. & D. Kulick. (επιμ.) 2006. “Introduction.” Στο D. Cameron & D. Kulick (επιμ.), The Language and Sexuality Reader. Λονδίνο: Routledge, 61-68.
Canakis, C. 2010. “Introduction: Of language, sexuality, and other creatures.” Στο C. Canakis, V. Kantsa, & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender. Νιούκασλ Απόν Τάιν: Cambridge Scholars Press: 1-21.
Canakis, C. υπό έκδοση. “Categorization and indexicality in language and sexuality research.” Στο K. Hall & R. Barrett (επιμ.), The Oxford Handbook of Language and Sexuality. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Coates, J. 1993. Women, Men, and Language. 2η έκδοση. Λονδίνο: Longman.
Coates, J. 2013. “The discursive production of everyday heterosexualities.” Discourse & Society 24(4): 1-17.
Eckert, P. & S. McConnell-Ginet. 1992. “Think practically and look locally: Language and gender as community-based practice.” Annual Review of Anthropology 21: 461-490.
Eckert, P. 1994. “Entering the heterosexual marketplace: Identities of subordination as a developmental imperative.” Working Papers on Learning and Identity No. 2. Πάλο Άλτο: Institute for Research on Learning, 1-16. https://pdfs.semanticscholar.org/b97b/b8f9a4165c3860f622be19321d00e0d839ec.pdf (τελευταία πρόσβαση Οκτώβριος 2016).
Hymes, D. 1972. “On communicative competence.” Στο J. B. Pride & J. Holmes (επιμ.), Sociolinguistics. Χάρμοντσγουερθ: Penguin Books, 269-293.
Jespersen, O. 1922. Language: Its Nature, Development and Origin. Λονδίνο: Allen & Unwin.
Kitzinger, C. 2005. “Speaking as a heterosexual: (How) does sexuality matter for talk-in-Interaction?” Research on Language and Social Interaction 38(3): 221-65.
Kulick, D. 2000. “Gay and lesbian language.” Annual Review of Anthropology 29: 243-285.
Lakoff, R. 1973. “Language and woman’s place.” Language in Society 2: 45-79.
Lampert, M. & S. Ervin-Tripp. 1998. “Exploring paradigms: The study of gender and sense of humor near the end of the twentieth century.” Στο W. Ruch (επιμ.), The Sense of Humor: Explorations of a Personality Characteristic. Βερολίνο & Νέα Υόρκη: Mouton de Gruyter, 231-270.
Makri-Tsilipakou, M.1989. “The gender of άνθρωπος: An exercise in false generics.” Proceedings of the 3rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, 61-82.
Makri-Tsilipakou, M. 1994. “Laughing their way: Gender and conversational mirth.” Working Papers οn Language, Gender and Sexism 4(1): 15-50.
Mills, S. (επιμ.) 1995. Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives. Λονδίνο: Longman.
Mills, S. 2004. “Third wave feminist linguistics and the analysis of sexism.” Discourse Analysis Online 2.
(τελευταία πρόσβαση Οκτώβριος 2016).
Mills, S. & L. Mullany. 2011. Language, Gender and Feminism: Theory, Methodology and Practice. Λονδίνο: Routledge.
Motschenbacher, H. 2014. “Focusing on normativity in language and sexuality studies: Insights from conversations on objectophilia.” Critical Discourse Studies 11(1): 49-70.
Munson, B. & M. Babel. 2007. “Loose lips and silver tongues, or, projecting sexual orientation through speech.” Language and Linguistics Compass 1(5): 416-449.
Ochs, E. 1992. “Indexing gender”. Στο A. Duranti & C. Goodwin (επιμ.), Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press, 335-358.
Queen, R. M. 1997. “‘I don't speak spritch’: Locating lesbian language.” Στο A. Livia & K. Hall (επιμ.), Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. Νέα Υόρκη: Oxford University Press, 214-232.
Queen, R. 2007. “Sociolinguistic horizons: Language and sexuality.” Language and Linguistics Compass 1(4): 314-330.
Rubin, G. 1984. “Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality.” Στο R. Parker & P. Aggleton (επιμ.). Culture, Society and Sexuality: A Reader. 2η έκδοση. Λονδίνο: Routledge, 150-187.
Sacks, H. 1992. (επιμ. Gail Jefferson) Lectures on Conversation I & II. Οξφόρδη: Blackwell.
Stokoe, E. H. & J. Smithson. 2001. “Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in interaction.” Discourse & Society 12 (2): 243-269.
Stokoe, E. Η. 2003. “Doing gender, doing categorization: Recent developments in language and gender research.” International Sociolinguistics 2(1): 1-12. http://www.crisaps.org/newsletter/backissue/stokoe_back.pdf
(τελευταία πρόσβαση Οκτώβριος 2016).
Thorne, L. 2013. “‘But I’m attracted to women’: Sexuality and sexual identity performance in interactional discourse among bisexual students.” Journal of Language and Sexuality 2(1): 70 -100.
Ελληνόγλωσση
Αποστολίδου, Ά. 2011. «Queer: Στα ίχνη της πολιτισμικής διαδρομής ενός ‘αλλόκοτου’ όρου.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 135-160.
Αρχάκης, Α. 2006. «Το φαινόμενο της διακοπής στη διεπίδραση της τάξης και η κατά φύλα διαφοροποίησή του.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 118-137.
Γεωργακοπούλου, Α. 2006. «Συνομιλιακές αφηγήσεις με (και για) φύλο.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 65-80.
Cameron, D. 1988. «Γλώσσα και σεξουαλική διαφορά: Ποια είναι η φύση της γυναικείας καταπίεσης στη γλώσσα.» Δίνη 3: 86-91.
Δαλεζίου, Μ. 2011. «Η αναπαραγωγή του κανονιστικού ετεροσεξουαλικού κόσμου στην καθημερινή γλωσσική παραγωγή.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 231-161.
Κανάκης, Κ. 2011. «Εισαγωγή: Πόθεν γλώσσα και σεξουαλικότητα;» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 13-46.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2006. «Συμφωνία/διαφωνία: Αλληλεγγύη και αντιπαλότητα στις συνομιλίες γυναικών και αντρών.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 81-117.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2014α. «Σεξουαλικός προσανατολισμός και γλώσσα.» Στο N. Lavidas, Th. Alexiou & A.-M. Sougari (επιμ.), Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL, Vol II. Λονδίνο: Versita de Gruyter, 53-68.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2014β. «Πρακτικές κοινωνι(ογλωσσι)κής κατηγοριοποίησης: Κατηγορίες μέλους.» Στο G. Kotzoglou et al. (επιμ.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Ρόδος: University of the Aegean, 19-45.
Mills, S. 2008. Κοινωνικό φύλο και ευγένεια. Μτφρ. Π. Γκουτρουμανίδου. Αθήνα: Πατάκης.
Παυλίδου, Θ.-Σ. 2006. «Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήματα, αναζητήσεις και ελληνική γλώσσα.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 15-64.