"Εμφύλιες" αψιμαχίες: Τα γλωσσικά όρια του πολιτισμικά διανοήσιμου υπό διαπραγμάτευση


Παναγιώτης Αντωνιάδης
Abstract
In this article I draw on methodological tools from current sociolinguistics and discourse analysis in an attempt to map the dialectical relationship among language, gender and sexuality, based on data collected from conversations of a community of practice: a single-parent Greek family. In the first part, I try to locate the linguistic strategies through which participants emerge as gendered through their talk. Indexicality, language ideologies, and positive/negative politeness strategies figure prominently in the analysis. In the second part, I focus on the content of the same stretches of discourse vis-à-vis issues of sexuality. I suggest that the heteronormative status quo sets the very limits of what may be explicitly articulated, ultimately defining the realm of culturally intelligibility via nuanced concealments and explicit prohibitions, and show how speakers draw on a (largely predetermined and culturally saturated) pool of linguistic resources in order to construct and negotiate their gendered and sexual selves.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
Abatzi, L. 2010. “The language of herterosexual desire in hostess bars.” Στο C. Canakis, V. Kantsa & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Τhrough and) Βeyond Gender. Νιούκασλ Απόν Τάιν: Cambridge Scholars Publishing, 179-190.
Althusser, L. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. Νέα Υόρκη: Monthly Review Press.
Barrett, R. 2006 [1995]. “Supermodels of the world, unite! Political economy and the language of performance among African American drag queens. Στο D. Cameron & D. Kulick (επιμ.), The Language and Sexuality Reader. Νέα Υόρκη: Routledge, , 151-163.
Boellstorff, T. 2007. “Queer studies in the house of anthropology.” Annual Review of Anthropology 36 (1): 17-35.
Brown, P. & Levinson, S. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Bucholtz, M. & Hall, K. 2004a. “Theorizing identity in language and sexuality research.” Language in Society 33(4): 469-515.
Bucholtz, M. & Hall, K. 2004β. “Language and identity”. Στο A. Duranti (επιμ.), A Companion to Linguistic Anthropology. Oxford: Blackwell, 369-394.
Butler, J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Νέα Υόρκη: Routledge.
Cameron, D. 1995. Verbal Hygiene. Λονδίνο: Routledge.
Cameron, D. 1996. “The language-gender interface.” Στο V. Bergvall & J. Bing & A. Freed (επιμ.), Rethinking Language and Gender Research. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Longman, 31-54.
Cameron, D. 2003. “Gender and language ideologies.” Στο J. Holmes & M. Meyerhoff (επιμ.), The Handbook of Language and Gender. Malden, MA: Blackwell, 447-467.
Cameron, D. & Kulick, D. 2003. Language and Sexuality. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Cameron, D. & Kulick, D. (επιμ.). 2006. The Language and Sexuality Reader. Νέα Υόρκη: Routledge.
Canakis, C. 2010α. “Introduction: Of language, sexuality, and other creatures.” Στο C. Canakis, V. Kantsa & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Τhrough and) Βeyond Gender. Νιούκασλ Απόν Τάιν: Cambridge Scholars Publishing, 1-19.
Canakis, C. 2010β. “Eroticizing male homo-subjectivities in online personals.” Στο C. Canakis, V. Kantsa & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Τhrough and) Βeyond Gender. Νιούκασλ Απόν Τάιν: Cambridge Scholars Publishing, 135-159.
Canakis, C. 2015. “The desire for identity and the identity of desire: Language, gender, and sexuality in the Greek context.” Gender and Language 9(1): 59-81.
Canakis, C. υπό έκδοση. “Categorization and indexicality in language and sexuality research.” Στο K. Hall & R. Barrett (επιμ.), The Oxford Handbook on Language and Sexuality. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Clark, H. 1996. Using language. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Clift, R. 2016. Conversation Analysis. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Coates, J. 1989. “Gossip revisited: Language in all-female groups.” Στο J. Coates & D. Cameron (επιμ.), Women in their Speech Communities. Λονδίνο: Longman, 94-121.
Coates, J. 1993. Women, Men, and Language. Λονδίνο: Longman.
Coates, J. 2013. “The discoursive production of everyday heterosexualities.” Discourse Society 23: 536-552.
Eckert, P. & McConnell-Ginet, S. 1992. “Think practically and look locally: Language and gender as community-based practice.” Annual Review of Anthropology 21: 461-490.
Edelsky, C. 1981. “Who ’s got the floor.” Language in Society 10: 383-421.
Fairclough, N. L. 1985. “Critical and descriptive goals in discourse analysis.” Journal of Pragmatics 9: 739-763.
Fairclough, N. L. 1989. Discourse and Social Change. Κέιμπριτζ: Polity.
Freeman, E. 2010. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Νέα Υόρκη: Duke University Press.
Gumperz, J. J. & Ηymes, D. (επιμ.). 1972. Directions in Sociolinguistics. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Hall, K. 2013. “Commentary I: ‘It’s a hijra!’ Queer linguistics revisited.” Discourse and Society 24: 634-642.
Hill, J. H. & Irvine, J. T. 1993. Responsibility and Evidence in Oral Discourse. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Jefferson, G. 1987. “On exposed and embedded correction in conversation.” Στο G. Button & J. R. Lee (επιμ.), Talk and Social Organization. Κλίβεντον: Multilingual Matters, 86-100.
Kakava, C. 2002. “Opposition in Modern Greek discourse: Cultural and contextual constraints.” Journal of pragmatics 34(10-11): 1537-1568.
Kerby, A. 1991. Narrative and the Self. Μπλούμινγκτον: Indiana University Press.
Kulick, D. 2000. “Gay and lesbian language.” Annual Review of Anthropology 29: 243-285.
Lakoff, R. 1973. “Language and woman’s place.” Language in Society 2: 45-79.
Lave, J. & Wenger, E. 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Le Page, R. B. & Tabouret-Keller, A. 1985. Acts of identity: Creole-based approaches to language and ethnicity. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.
Mathieu, N.-C. 1991. L’ anatomie politique: Catégorisations et idéologies du sexe. Παρίσι: Côté-Femmes.
Ochs, E. 1992. “Indexing gender.” Στο Α. Duranti, & C. Goodwin (επιμ.), Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press, 335-358.
Podesva, R. & Roberts, S. & Campbell-Kibler, K. 2006. “Sharing resources and indexing meanings in the production of gay styles.” Στο D. Cameron & D. Kulick (επιμ.), The Language and Sexuality Reader. Νέα Υόρκη: Routledge, 141-150.
Rubin, G. 1994. “Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality.” Στο H. Abelove & M. A. Barale & D. M. Halperin (επιμ.), The Lesbian and Gay Studies Reader. Νέα Υόρκη: Routledge, 45-66.
Sacks, H. & Schegloff, E. & Jefferson, G. 1974. “A simplest systematics for the organization of turn-talking in conversation.” Language 50: 696-735.
Silverstein, M. 2003. “Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life.” Language and Communication 23: 193-229.
Stokoe, E. & J. Smithson. 2001. “Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in interaction.” Discourse & Society 12(2): 243-269.
Tannen, D. 1990. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. Νέα Υόρκη: William Morrow.
Tannen, D. & C. Kakava. 1992. “Power and solidarity in Modern Greek conversation: Disagreeing to agree.” Journal of Modern Greek Studies 10(1): 11-34.
Valentine, D. 2006. “I went to bed with my own kind once: The erasure of desire in the name of identity.” Στο D. Cameron & D. Kulick (επιμ.), The Language and Sexuality Reader. Λονδίνο: Routledge, 245-257.
Zimmerman, D. H. & West, C. 1983. “Sex roles, interruptions and silences in conversation.” Στο B. Thorne & N. Henley (eds.), Language and Sex: Difference and Dominance. Rowley, MA: Νewbury House, 105-129.
Ελληνόγλωσση
Αβδελά, Έ. 2002. Διά λόγους τιμής: Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Αθήνα: Νεφέλη.
Αρχάκης, Α. 2006. “Tο φαινόµενο της διακοπής στο πλαίσιο της διεπίδρασης στην τάξη και η κατά φύλα διαφοροποίησή του.” Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 188-137.
Αρχάκης, Α. & Κονδύλη Μ. 2002. Εισαγωγή σε Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος.
Αρχάκης, Α. & Σ. Λαμπροπούλου. 2011. «Σεξουαλικότητα, αρσενικότητες και η αφηγηματική κατασκευή ταυτοτήτων.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 183-201.
Butler, J. 2009 [2006]. Ευάλωτη Ζωή: Οι Δυνάμεις του πένθους και της βίας. Μτφρ. Μ. Λαλιώτης & Κ. Αθανασίου, εισαγωγή Α. Αθανασίου. Αθήνα: Νήσος.
Γεωργακοπούλου, Α. 2006. «Συνομιλιακές αφηγήσεις με (και για) φύλο.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 65-80.
Γιαννακόπουλος, Κ. 2006. «Εισαγωγή: Ιστορίες σεξουαλικότητας.» Στο Κ. Γιαννακόπουλος (επιμ.), Σεξουαλικότητα: Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 17-102.
Γιαννακόπουλος, Κ. 2011. «Ζωές χωρίς μαρτυρία.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 161-179.
Γιαννακόπουλος, Κ. 2012. «Πολιτισμικές εννοιολογήσεις της μοναξιάς: συγγένεια, κοινότητα και πολιτικές του ΛΟΑΤ κινήματος.» Στο Α.
Αποστολέλλη & Α. Χαλκιά (επιμ.), Σώμα, φύλο, σεξουαλικότητα: ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα. Αθήνα: Πλέθρον, 173-198.
Goffman, E. 2001 [1962]. Στίγμα: Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας. Μτφρ. Δ. Μακρυνιώτη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Κανάκης, Κ. 2007α. «Αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα της μαρκέτας: Ομοσεξουαλικότητα και εμπορεύσιμη αρσενικότητα.» Σύγχρονα Θέματα 98: 55-59.
Κανάκης, Κ. 2007β. Εισαγωγή στην Πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.
Κανάκης, Κ. 2011α. «Εισαγωγή: Πόθεν γλώσσα-και-σεξουαλικότητα;» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 13-45.
Κανάκης, Κ. 2011β. «Sir, yes Sir! Πορνογραφική γλώσσα: Ο λόγος της απροκάλυπτα σεξουαλικής αναπαράστασης.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 305-358.
Κανάκης, Κ. 2012. «H Επιθυμία για την ταυτότητα και η ταυτότητα της επιθυμίας.» Στο Α. Αποστολέλλη & Α. Χαλκιά (επιμ.), Σώμα, φύλο, σεξουαλικότητα: ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα, Αθήνα: Πλέθρον, 137-172.
Κοσετζή, Κ. 2011. «Πρέπει να περιμένεις και ένα μήνα για να μη σε πει κιόλας ότι είσαι καμιά τσούλα και ότι πηγαίνεις με την πρώτη: Γυναικείες ετεροφυλοφιλίες στο Σχεδόν Ποτέ και σε συζητήσεις τηλεθεατριών.» Στο
Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 203-230.
Λαμπροπούλου, Σ. 2014. «Κοινωνικό φύλο: Μέθοδοι και προσεγγίσεις». Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 339-438.
Lancaster, R.-N [1991]. 2006. «Το στίγμα της ομοφυλοφιλίας στην κατασκευή του ανδρισμού και η συντριβή μιας επανάστασης στην Νικαράγουα.» Στο Κ. Γιαννακόπουλος (επιμ.), Σεξουαλικότητα: Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα: Aλεξάνδρεια, 527-570.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2006. «Συμφωνία/Διαφωνία: Αλληλεγγύη και αντιπαλότητα στις συνομιλίες γυναικών και αντρών.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 81-117.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2010. «Η «γυναικεία γλώσσα» και η γλώσσα των γυναικών.» Στο Β. Καντσά & Β. Μουτάφη & Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 119-146.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2014α. «Σεξουαλικός προσανατολισμός και γλώσσα.» Στο N. Lavidas, Th. Alexiou & A.-M. Sougari (επιμ.), Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20th ISTAL, Vol II. Λονδίνο: Versita de Gruyter, 53-68.
Παπαταξιάρχης, Ε. 2010. «Η εθνογραφική πράξη και τα όριά της: ο John Campbell σε σχέση με τους σύγχρονους και τους προγόνους του». Σύγχρονα Θέματα 110: 44-56.
Παυλίδου, Θ.-Σ. 2006. «Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήματα, αναζητήσεις και ελληνική γλώσσα.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 15-64.
Foucault, M. 2011. Iστορία της σεξουαλικότητας: Η βούληση για γνώση. Αθήνα: Πλέθρον.
Χριστίδης, Α.-Φ. 1997. «Η μαγική χρήση της γλώσσας.» Στο Α.-Φ. Χρηστίδης & D. Jordan (επιμ.), Γλώσσα και μαγεία: Κείμενα από την αρχαιότητα. Αθήνα: Ιστός, 52-64.
Valentine, D. 2011. «Σεξουαλικότητα χωρίς όνομα: Χαρτογραφώντας την ακατονόμαστη επιθυμία στη μελέτη της γλώσσας και της σεξουαλικότητας.» Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 359-381.