Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Peeling the onion top-down: Language policy in Serbia between power and myth


Branimir Stanković
Marija Stefanović
Abstract

This paper considers the issue of language policy and planning in Serbia, as managed by the main competent institution, the Serbian Language Standardization Committee, a trans-state, national institution dealing with vital issues of language policy and planning. Specifically, assuming a Bourdieusian perspective, it investigates the ideology behind the Committee’s policies, grounded in a series of language myths, and the way these policies influence professionals and everyday language users. The effects of a rigid, strict educational system and a standard language culture by educators are shown in detail focusing on the Torlak dialect in Southern Serbia. The Serbian case reveals a constant promotion of censorship and a heightened understanding of the benefits of self-censorship in the language market. This can be seen in the pressure exerted on certain speakers and the threat their mother tongue represents for their status in the labor market.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Anderson, B. 1983. Imagined Communities. London & New York: Verso.
Bauer, L. & P. Trudgill. 1998 [1988]. Language Myths. New York: Penguin Putnam Inc.
Bernstein, B. 1972. Class, Codes and Control. London & New York: Routledge.
Bertoša, M. & A. Skelin Horvat. 2012. “Language ideological debates: The case of Croatia.” In Studer, P. and I. Werlen (eds.), Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Berlin: De Gruyter, 87-111.
Blommaert, J. 2005. “Bourdieu the ethnographer: The ethnographic grounding of habitus and voice.” The Translator 11(2): 219-236.
Blommaert, J. 2014. State Ideology and Language in Tanzania. 2nd revised edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Blommaert, J. 2015a. “Pierre Bourdieu and language in society.” In J.-O. Östman & J. Verschueren (eds.), Handbook of Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 1-16.
Blommaert, J. 2015b. “Chronotopes, scale, and complexity in the study of language in society.” Tilburg Papers in Culture Studies 121.
Blommaert, J. & B. Rampton. 2011. “Language and superdiversity.” Diversities 13(2): 1-21.
Bourdieu, P. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. & L. Boltanski. [1973] 1977. “Changes in social structure and changes in the demand for education.” In S. Giner & M. Scotford-Archer (eds.), Contemporary Europe: Social Structures and Cultural Patterns. London: Routledge & Kegan Paul, 197-227.
Bourdieu, P. & J.-C. Passeron. 1977/1990. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage.
Bourdieu, P. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
Brborić, B. 2001. S jezika na jezik (Sociolingvistički ogledi 2) [From language to language (Sociolinguistic accounts 2)]. Belgrade & Novi Sad: Centar za primenjenu lingvistiku & Prometej.
Bugarski, R. 1992. “Language in Yugoslavia: Situation, policy, planning.” In R. Bugarski & C. Hawkesworth (eds.), Language Planning in Yugoslavia. Columbus, OH: Slavica, 10-26.
Bugarski, R. 2012. “Language, identity and borders in the former Serbo-Croatian area.” Journal of Multilingual and Multicultural Development 33(3). London: Routledge. 219-235.
Busch, B. 2004. Sprachen im Disput. Klagenfurt: Drava.
Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
Edwards, J. 2009. Language Diversity in the Classroom. Bristol & Buffalo: Multilingual matters.
Fairclough, E. 2001. Language and Power. 2nd edition. Harlow: Longman.
Filipović, J. 2011. “Language policy and planning in standard language cultures: An alternative approach.” In Language in Use (Applied Linguistics in Honour of Ranko Bugarski). Novi Sad: Serbian Association of Applied Linguistics, 121–136.
Filipović, J. 2012. “Language policy and planning from the complexity perspective.” In J. Vučo & J. Filipović (eds.), Philological Research Today: Language and Society. Belgrade: Belgrade Faculty of Philology Press, 285-320.
Filipović, J. & J. Vučo. 2012. “Language policy and planning in Serbia: Language management and language leadership.” Anali Filološkog Fakulteta 24 (II): 9-32.
Greenberg, R. D. 2010. “Language politics in the Federal Republic of Yugoslavia: The crisis over the future of Serbian.” Slavic Review 59(3): 25-640.
Grenfell, M. et al. 2011. Bourdieu, Language and Linguistics. London & New York: Continuum.
Holmes, J. 2013. An Introduction to Sociolinguistics. 4th edition. New York: Routledge. Illich, I. 1981. Shadow Work. Boston: M. Boyars.
Ivić, P. 1998. “Predgovor” [Foreword]. In P.-L. Toma, Govori Niša i okolnih sela (Srpski dijalektološki zbornik XLV) [Varieties of Niš and surrounding villages (Serbian dialectological series XLV)]. Belgrade: SANU Institut za srpski jezik, 11-13.
Kordić, S. 2010. Jezik i nacionalizam [Language and nationalism]. Zagreb: Durieux.
Labov, W. 1972. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Makoni, S. & A. Pennycook (eds.). 2007. Disinventing and Reconstituting Languages. Bilingual Education and Bilingualism 62. Tonawanda, NY: Multilingual Matters.
May, S. 2006. “Language policy and minority rights.” In T. Ricento (ed.), An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, MA: Blackwell, 255-272.
May, S. 2011. “Language policy.” In M. Grenfell et al. (eds.), Bourdieu, Language and Linguistics. London & New York: Continuum, 147-169.
Maybin, J. 2007. “Language and education.” In C. Llamas, L. Mullany & P. Stockwell (eds.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 157-163.
Mayr, A. 2008. Language and Power: An Introduction to Institutional Discourse. London & New York: Continuum.
Mey, J. L. 1985. Whose Language? Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Milroy, J. 2001. “Language ideologies and consequences of standardization.” Journal nof Sociolinguistics, 5(4): 530–555.
Milroy, J. 2007. “The ideology of the standard language.” In C. Llamas, L. Mullany & P. Stockwell (eds.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 133-139.
Milroy, J. & L. Milroy. 1999. Authority in Language. London & New York: Routledge. Montgomery, M. 1995. An introduction to Language and Society. London & New York: Routledge.
Paunović, T. 2009. “Sociolingvistički pogled u susedovo dvorište: Stavovi prema jezičkim varijetetima” [Sociolinguistic attitudes towards the neighbor’s garden: Views on language varieties]. Radovi Filolozofskog Fakulteta Niš 11(1): 77-99.
Petrović, T. 2015. Srbija i njen jug: “Južnjački dijalekti” između jezika, kulture i politike [Serbia and its South: “Southern dialects” between language, culture and politics]. Belgrade: Fabrika knjiga.
Piper, P. & I. Klajn. 2013. Normativna gramatika srpskog jezika [Normative grammar of the Serbian language]. Novi Sad: Matica srpska.
Radić, P. 2003. “O dva aspekta balkanizacije srpskog književnog jezika” [On two aspects of balkanization of the Serbian standard language]. Južnoslovenski filolog LIX: 105-152.
Ricento, T. 2006a. “Theoretical perspectives in language policy: An overview.” In T. Ricento (ed.), An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, MA: Blackwell, 3-9.
Ricento, T. 2006b. “Topical areas in language policy: An overview.” In T. Ricento (ed.), An introduction to Language policy: Theory and Method. Malden, MA: Blackwell, 231-237.
Saussure, F. de. 1916. Course in General Linguistics. Edited by C. Bally and A. Sechehaye. Translated by R. Harris. La Salle, IL: Open Court.
Schiffman, H. F. 1996. Linguistic Culture and Language Policy. London & New York: Routledge.
SLSC Documents 1998: Gačević, R. & J. Vuksanović (eds.). 1998. Serbian Language Standardization Committee Documents. Belgrade: Institute for Serbian Language.
SLSC Documents 2002: Brborić, B., Gačević, R. & J. Vuksanović (eds.). 2002. Serbian Language Standardization Committee Documents. Belgrade: Institute for Serbian Language.
SLSC Documents 2007: Vuksanović, J., Gačević, R. & M. Tasić (eds.). 2007. Serbian Language Standardization Committee Documents. Belgrade: Institute for Serbian Language and Belgrade Book.
Spolsky, B. 2009. Language Management. Cambridge: Cambridge University Press. Stefanović, M. & B. Stanković. forthcoming. “Speakers strategies in schizoglossia environment: A qualitative research”.
Tanasić, S. 2014. “Značaj naučnih institucija za status srpskog jezika” [The meaning of scientific institutes for the Serbian standard language]. Zbornik Instituta za srpski jezik SANU II (Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike): 47-60.
Thompson, J. 1991. “Editor’s introduction.” In P. Bourdieu, Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1-31.
Trudgill, P. 1972. “Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich.” Language in Society 1: 179-195.
Wodak, R. (ed.). 1989. Language, Power, and Ideology: Studies in Political Discourse. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Wright, S. 2007. “Language policy and language planning.” In C. Llamas, L. Mullany & P. Stockwell (eds.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 164-172.