Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ethnographic accounts of linguistic issues in the Yugoslav successor states: An introduction


Roswitha Kersten-Pejanić
Abstract

Doing ethnographic linguistics (or linguistic ethnography) in the area of what used to be Yugoslavia is both a challenging and a promising undertaking. Challenging, in that there are so many ideological traps to take into consideration. Promising, in that there are so many complex matters to take a closer look at. These matters, even when exclusively realized in linguistic means, may have great influence on people’s everyday political, cultural, and social meaning-making. Especially so, as indexical relations and the ideological premises and effects of choosing to use one linguistic realization over the other, has played an important role for all speech communities in the region.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alvanoudi, A. 2015. Grammatical Gender in Interaction: Cultural and Cognitive Aspects. Leiden & Boston: Brill.
Babić, S. 2006. “Hrvatski jezik, zakonodavstvo i ravnopravnost spolova” [Croatian language, legislation and gender equality]. Jezik 53(3): 81-87.
Balažev, M. 2016. “The (de)construction of national identity: Teaching in Croatian in Vojvodina, Serbia.” Etnološka tribina 39(46): 16-21.
Barić, E. 1988. “Kada sudac a kada sutkinja?” [When judje+MASC and when judge+FEM?]. Jezik 35(3): 85-88.
Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M. H. & N. Trumper-Hecht. 2006. “Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel.” In D. Gorter (ed.), Linguistic Landscape: A New Approach of Multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters, 7-30.
Bertoša, M. & A. Skelin Horvat. 2012. “Language ideological debates: The case of Croatia.” In P. Studer & I. Werlen (eds.), Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Berlin: De Gruyter, 87-111.
Bieber, F. 2011. “Popular mobilization in the 1990s: Nationalism, democracy and the slow decline of the Milošević regime.” In D. Djokić & J. Ker-Lindsay (eds.), New Perspectives on Yugoslavia: Key Issues and Controversies. London & New York: Routledge, 161-175.
Bilkić, M. 2018. “Emplacing hate: Turbulent graffscapes and linguistic violence in postwar Bosnia-Herzegovina.” Linguistic Landscape 4(1): 1 28.
Blackwood, R., Lanza, E. & H. Woldemariam (eds.). (2016). Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. London: Bloomsbury.
Blagojević Hughson, M. 2012. “Undoing gender, undoing the Balkans: Towards ethnic and gender reconciliation.” In R. Kersten-Pejanić, S. Rajilić & C. Voß (eds.), Doing Gender-Doing the Balkans: Dynamics and Persistence of Gender Relations in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States. Munich: Kubon & Sagner, 17-41.
Blommaert, J. 2013. Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes. Bristol: Multilingual Matters.
Blommaert, J. & B. Rampton. 2011. “Language and superdiversity: A position paper.” Working Papers in Urban Language and Linguistics 70.
Blommaert, J. & I. Maly. 2014. “Ethnographic linguistic landscape analysis and social change: A case study.” Working Papers in Urban Language and Literacies 133.
Bourdieu, P. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
Braun, F., Sczesny, S. & D. Stahlberg. 2002. “Das generische Maskulinum und die Alternativen: Empirische Studien zur Wirkung generischer Personenbezeichnungen im Deutschen.” In T. Faschingbauer (ed.), Neuere Ergebnisse der Geschlechterforschung. Hildesheim: Georg Olms, 77-87.
Braun, F., Sczesny, S. & D. Stahlberg. 2005. “Cognitive effects of masculine generics in German: An overview of empirical findings.” Communications 30: 1-21.
Bugarski, R. 2012. “Language, identity and borders in the former Serbo-Croatian area.” Journal of Multilingual and Multicultural Development 33(3): 219-235.
Bugarski, R. 2001. “Language, nationalism and war in Yugoslavia.” International Journal of the Sociology of Language 151: 69-87.
Bugarski, R. 1994. Jezik od mira do rata [Language from peace to war]. Belgrade: Čigoja [Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο: Η γιουγκοσλαβική εμπειρία. Μτφρ. & επιστημονική επιμέλεια Κ. Κανάκης. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 2011].
Canakis, C. 2018. “Contesting identity in the linguistic landscape of Belgrade: An ethnographic approach.” BELLS 10: 229-258.
Canakis, C. 2016. “Snapshots of the Balkans through ethnographic Investigation of the linguistic landscape.” Punctum 2(2): 24-65.
Canakis, C. & R. Kersten-Pejanić. 2016. “Spray-canned discourses: Reimagining gender, sexuality, and citizenship through linguistic landscapes in the Balkans.” In S. Goll, M. Mlinarić & J. Gold (eds.), Othering in Southeastern European Societies: Debates on Right-Wing Extremism, Antiziganism, Homophobia, and Ethnocentrism. Wiesbaden: Harrassowitz, 129-159.
Cvetković-Sander, K. 2012. “Die unmögliche Nation: Jugoslawen im Land von ‘Brüderlichkeit und Einheit’” [The impossible nation: Jugoslavs in the country of “brotherhood and unity”]. Südosteuropäische Hefte 1(1): 42-56.
Dimitrijević, N. & P. Kovács. 2004. “Introduction. Managing hatred and distrust: Change from the bottom and the top.” In N. Dimitrijević & P. Kovács (eds.), Managing Hatred and Distrust: The Prognosis for Post-Conflict Settlement in Multiethnic Communities in Former Yugoslavia. Budapest: Central European University Press, xxi-xxvi.
Đurašković, S. 2016. “National identity-building and the ‘Ustaša-nostalgia’ in Croatia: the past that will not pass.” Nationalities Papers 44(5): 772-788.
Friedman, V. A. 1998. “he implementation of standard Macedonian: Problems and results.” International Journal of the Sociology of Language 131: 31-57.
Grbavac, I. 2013. “Linguistic landscape in Mostar.” Jezikoslovlje 14(2-3): 501-515.
Greenberg, R. D. 2008. Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.
Gröschel, B. 2009. Das Serbokroatische zwischen Linguistik und Politik: Mit einer Bibliographie zum postjugoslavischen Sprachenstreit [Serbocroatian between linguistics and politics: With a bibliography on the post-Yugoslav language quarrel]. Munich: LINCOM Europa.
Gygax, P., Gabriel, U., Sarrasin, O., Oakhill, J. & A. Garnham. 2008. “Generically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians, and mechanics are all men.” Language and Cognitive Processes 23(3): 464-485.
Hodges, A. 2016. “Croatian language standardization and the production of nationalized political subjects through language? Perspectives from the Social Sciences and Humanities.” Etnološka tribina 39(46): 3-12.
Hrvatski Sabor [Croatian Parliament] 2017. Zakon o ravnopravnosti spolova [Gender equality law]. Available at: https://www.zakon.hr/z/388/Zakon-o-ravnopravnostispolova (last accessed: November 2018).
Ivić, P. 2001. “Language planning in Serbia today.” International Journal of the Sociology of Language 151: 7-17.
Ivković, D. 2015a. “Језички крајолик Србије (први део): Перцепција присуства ћирилице и латинице у јавној сфери” [The linguistic landscape of Serbia (part one): Perception of alphabet presence in the public sphere]. Antropologija 15(2): 87-110.
Ivković, D. 2015b. “Језички крајолик Србије (други део): Жанровска диграфија и семиотизација писама” [The linguistic landscape of Serbia (part two): Genre digraphia and script semiotization]. Antropologija 15(3): 69-99.
Kamusella, T. 2016. “The idea of a Kosovan language in Yugoslavia’s language politics.” International Journal of the Sociology of Language 242: 217-237.
Kapović, M. 2010. Čiji je jezik? [Whose language?]. Zagreb: Algoritam.
Kapović, M., Starčević, A. & D. Šarić. 2016. “O preskripciji I preskriptivizmu u Hrvatskoj” [On prescription and prescriptivism in Croatia]. In B. Kryżan-Stanojević (ed.), Jezična politika: Između norme i jezičnog liberalizma [Language policy: Between norm and nlinguistic liberalism]. Zagreb: Srednja Europa, 45-67.
Kasanga, L. A. 2014. “The linguistic landscape: Mobile signs, code choice, symbolic meaning and territoriality in the discourse of protest.” International Journal of the Sociology of Language 230: 19-44.
Kersten-Pejanić, R. Forthcoming. “The anti-language of feminist and queer activism: nLinguistic norm-breaking and the formation of the heretical discourse in Croatia.” Women’s Studies International Forum.
Kersten-Pejanić, R. 2018. “Playing by the rules of linguistic norms: Effects of person appellation forms conditioned by the social institution of language.” In S. Kempgen, M. Wingender & L. Udolph (eds.), Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress, Belgrad 2018. Wiesbaden: Harrassowitz: 167-177.
Kersten-Pejanić, R. 2017. Die Macht von Sprachnormen: Perzeption, Produktion und Dekonstruktion von personaler Appellation im Kroatischen. Berlin: edoc-server, Humboldt-Universität zu Berlin. Available at: https://edoc.huberlin.de/handle/18452/19314# (last accessed: November 2018).
Kersten-Pejanić, R. 2015a. “Are times of Europeanisation times of the gender experts? The window of opportunity in the EU accession process in Croatia.” Femina Politica 2: 28-40.
Kersten-Pejanić, R. 2015b. “‘Imenice muškog roda imenice su općeg roda…’: Why questioning androgendering naming practices for people is still worth the (slavicist’s) while.” In D. Scheller-Boltz (ed.), New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Wiesbaden: Harrassowitz, 129-147.
Kersten-Pejanić, R. 2014a. “Antisexistischer Sprachgebrauch als politisches Aktionsfeld in Zeiten der EU-Annäherung: Das Beispiel Kroatien.” In A. Bazhutkina & B. Sonnenhauser (eds.), Linguistische Beiträge zur Slavistik. XXII.
JungslavistInnen-Treffen in München, 12.-14-September. Munich: Biblion Media 2015, 59-81.
Kersten-Pejanić, R. 2014b. “Grenzen und Möglichkeiten geschlechtergerechten Sprachgebrauchs: Aktuelle Trends genderlinguistischer Forderungen am Beispiel Kroatiens.” In C. Voß & W. Dahmen (eds.), Babel Balkan? Politische und soziokulturelle Kontexte von Sprache in Südosteuropa. Munich: Kubon & Sagner, 295-311.
Kersten-Pejanić, R. 2010. “Gendergerechte Sprache in Kroatien und Serbien im Kontext der EU-Integration.” In S. Rajilić & R. Kersten-Pejanić, Theoretische und empirische Genderlinguistik in Bosnien, Kroatien und Serbien. Munich: Kubon & Sagner, 17-99.
Khosroshahi, F. 1989. “Penguins don’t care, but women do: A social identity analysis of a Whorfian problem.” Language in Society 18: 505-525.
Kordić, S. 2010. Jezik i nacionalizam [Language and nationalism]. Zagreb: Durieux. Kramer, C. E., Friedman, V. A. & D. Ivković. 2014.
“Seeing double: Latin and Cyrillic in linguistic landscapes.” Proceedings of the International Applied Linguistics Conference: Practice in Language, Language in Practice. FON University: Skopje, 14-20.
Kuljić, T. 2010. Umkämpfte Vergangenheiten: Die Kultur der Erinnerung im postjugoslawischen Raum. Berlin: Verbrecherverlag.
Kusterle, K. 2011. Die Macht von Sprachformen: Der Zusammenhang von Sprache, Denken und Genderwahrnehmung. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
Langston, K. & A. Peti-Stantić. 2014. Language Planning and National Identity in Croatia. Basingstoke: Palgrave.
Liben, L. S. Bigler, R. S. & H. R. Kogh. 2002. “Language at work: children’s gendered interpretations of occupational titles.” Child Development 73(3): 810-828
.
Milroy, J. 2001. “Language ideologies and the consequences of standardization.” Journal of Sociolinguistics 5(4): 530-555.
Mønnesland, S. 2004. “Is there a Bosnian language?” In R. Bugarski & C. Hawkesworth (eds.), Language in the Former Yugoslav Lands. Bloomington: Slavica Publishers, 127-161.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika [Committee for the standardization of the Serbian language]. 2018. Језик родне равноправности. Родно диференцирани језик и граматичка категорија рода у српском језику [Language of gender equality. Gender-differentiating language and the grammar of the category of gender in the Serbian language]. Аvailable at: http://www.isj.sanu.ac.rs/2018/05/14/jezik-rodne-ravnopravnosti/ (last accessed: November 2018).
Pavlidou, T.-S. (ed.). 2006. Gender Studies: Trends/Tensions in Greece and Other European Countries. Thessaloniki: Zitis.
Pennycook, A. 2009. “Linguistic landscapes and the transgressive semiotics of graffiti.” In E. Shohamy & D. Gorter (eds.), Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York & London: Routledge, 302-312.
Peti-Stantić, A. & K. Langston. 2016. “Borderlands and transborder regions of the Croatian language: How far back in history is enough?” In T. Kamusella, M. Nomachi & C. Gibson (eds.), The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. Basingstoke: Palgrave, 309-329.
Radonić, L. 2010. Krieg um die Erinnerung: kroatische Vergangenheitspolitik zwischen Revisionismus und europäischen Standards. Frankfurt am Main: Campus.
Radovanović, M. & R. A. Major. 2001. “Introduction: On Serbian (socio)linguistics.” International Journal of the Sociology of Language 151: 1-6.
Ramet, S. P. 2015. “Conclusion.” In C. M. Hassenstab & S. P. Ramet (eds.), Gender (In)equality and Gender Politics in Southeastern Europe. Basingstoke: Palgrave, 354- 361.
Rajilić, S. 2015. “Gegendiskurse zu feministischer Sprachkritik in serbischen digitalen Kommunikationsforen.” In A. Bazhutkina & B. Sonnenhauser (eds.), Linguistische Beiträge zur Slavistik. XXII. JungslavistInnen-Treffen in München, 12.-14-September 2013. Leipzig: Biblion Media, 135-157.
Rajilić, S. 2014. “Silovanje jezika! – Vergewaltigung von Sprache! Debatten über Gender und Sprache in der serbischen Presse 2001-2012.” In C. Voß & W. Dahmen (eds.), Babel Balkan? Politische und soziokulturelle Kontexte von Sprache in Südosteuropa. Munich: Otto Sagner, 271-293.
Schaller, H. (ed.). 1997. Sprache und Politik: Die Balkansprachen in Vergangenheit und Gegenwart. Munich: Otto Sagner.
Shaw, S., Copland, F. & J. Snell. 2015. “An introduction to linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations.” In F. Copland, S. Shaw & J. Snell (eds.), Linguistic Ethnography: Interdisciplinary Explorations. Basingstoke: Palgrave, 1-13.
Shohamy, E. 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. London & New York: Routledge.
Steiger-Loerbroks, V. & L. von Stockhausen. 2014. “Mental representation of genderfair nouns in German legal language: An eye-movement and questionnaire-based study.” Linguistische Berichte 237: 57-80.
Škiljan, D. 2002. Govor nacije: Jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden Marketing. Tolimir-Hölzl, N. 2011. “Linguistic divergence in Bosnia: Considerations about vertical and horizontal leveling.” International Journal of the Sociology of Language 212: 55-68.
Tomić, Đ. 2016. “Post-Yugoslavia’s ‘political wasteland’ and the radical right: Between state sponsored nationalism and neoliberal pro-European reform course.” In S. Goll, M. Mlinarić & J. Gold (eds.), Minorities under Attack: Othering and Right-Wing Extremism in Southeast European Societies. Wiesbaden: Harrassowitz, 237-256.
Topolinjska, Z. 1998. “In place of a foreword: Facts about the Republic of Macedonia and the Macedonian language.” International Journal of the Sociology of Language 131: 1-11.
Toporišič, J. 1997. “Slovene as the language of an independent state.” International Journal of the Sociology of Language 124: 5-28.
Valdrová, J. 2008. “‘Žena a vědec? To mi nejde dohromady’: Testy generického maskulina v českém jazyce” [‘Woman and scientist+MASC? This does not fit’: Tests of the generic masculine in the Czech language]. Naše řeč 91(1): 26-38.
Vervecken, D. & B. Hannover. 2015. “Yes, I can!: Effects of gender fair job descriptions on children’s perception of job status, job difficulty, and vocational self-efficacy.” Social Psychology 46(2): 76-92.
Voß, C. & L. Jusufi. 2013. “Plurizentrik im Albanischen sowie im Serbokroatischen und seinen Nachfolgesprachen.” In D. Müller & M. Wingender (eds.), Typen slavischer Standardsprachen: Theoretische, methodische und empirische Zugänge. Wiesbaden: Harrassowitz, 177-195.
Vuković, P. 2012. “Jezični krajobraz Subotice” [The linguistic landscape of Subotica]. Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 4: 163- 178.