| More
Φορείς Έκδοσης

Εκδότης

Το Μουσείο Μπενάκη αποτελεί ‒τόσο ως προς το κεντρικό του κτήριο επί της Κουμπάρη 1, όσο και ως προς τις συλλογές που αυτό στέγαζε‒ δωρεά των κληρονόμων του Εμμανουήλ Μπενάκη προς το έθνος. Εγκαινιάστηκε στις 22 Απριλίου 1930 και έκτοτε υπηρετεί, ως αυτόνομο κοινωφελές πολιτιστικό Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, τους καταστατικούς του στόχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (4599/ΦΕΚ 2/5/1930) είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή του καλλιτεχνικού αισθήματος και των ιστορικών γνώσεων.

Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη προσφέρει ένα υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Οι συλλογές του Μουσείου Μπενάκη αποτυπώνουν την πορεία του ελληνικού κόσμου στο θεαματικό πανόραμα της χρονικής του διαδρομής: από τους προϊστορικούς χρόνους, την ιστορική αρχαιότητα και την εποχή της ρωμαϊκής επέκτασης έως τη μεσαιωνική περίοδο του Βυζαντίου, από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, την περίοδο της φραγκικής και οθωμανικής κυριαρχίας έως την έκρηξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821, από την περίοδο της διαμόρφωσης του νέου ελληνικού κράτους έως τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, από τον Μεσοπόλεμο μέχρι την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας το 1967 και από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Τις ελληνικές συλλογές αντικειμένων συμπληρώνουν, ως προς τον 19ο και τον 20ό αιώνα, τα Φωτογραφικά, Ιστορικά και Αρχιτεκτονικά Αρχεία, η Βιβλιοθήκη και το Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού». Το Μουσείο Μπενάκη επίσης διαθέτει τρεις μοναδικές για τα ελληνικά δεδομένα συλλογές έργων ισλαμικής, κινεζικής και προκολομβιανής τέχνης.

Μουσείο Μπενάκη / Benaki Museum

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων (epublishing.ekt.gr) ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.