[1]
ΚΟΝΤΗ Β. 1989. Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). Byzantina Symmeikta. 8, (Sep. 1989), 143–317. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.728.