[1]
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. 1998. Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική. Byzantina Symmeikta. 12, (Sep. 1998), 43–55. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.845.