[1]
ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ.Σ. 2014. Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. Byzantina Symmeikta. 23, (Jan. 2014), 305–315. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1103.