[1]
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. 2013. Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. Byzantina Symmeikta. 22, (Apr. 2013), 413–429. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1106.