[1]
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο. 2014. Review-article of ALEXANDRA-KYRIAKI WASSILIOU-SEIBT, Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden, Teil 1: Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inclusive My, Wien 2011. 619 p. with 8 plates of 80 b/w photos. ISBN 978-2-503-53443-5. Byzantina Symmeikta. 23, (Feb. 2014), 253–278. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1134.