[1]
ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. 2014. Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3. Byzantina Symmeikta. 23, (May 2014), 347–349. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1143.