(1)
γερμανίδου σ. Βιβλιοκρισία:V. FOSKOLOU and S. KALOPISSI-VERTI (επιστ. επιμ.), Intercultural Encounters in Medieval Greece After 1204. The Evidence of Art and Material Culture (Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization 19), Turnhout: Brepols 2022. ByzSym 2023, 33, 309-318.