(1)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική. ByzSym 1998, 12, 43-55.