(1)
ΚΟΝΤΗ Β. Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις. ByzSym 1999, 13, 77-95.