(1)
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. ByzSym 1999, 13, 157-166.