(1)
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα. ByzSym 2008, 14, 49-56.