(1)
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα. ByzSym 2008, 15, 149-159.