(1)
ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ. Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme Des Manuel Philes Auf Bildliche Darstellungen, Wien: Verlag Der Österr. Ak. Der Wissenschaften, 2010. ByzSym 2014, 23, 305-315.