(1)
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. ByzSym 2013, 22, 413-429.