(1)
ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. Βιβλιοκρισία: Wege Nach Byzanz. Herausgegeben Von BENJAMIN FOURLAS Und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- Und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3. ByzSym 2014, 23, 347-349.