ΚΟΝΤΗ Β. (1989). Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). Byzantina Symmeikta, 8, 143–317. https://doi.org/10.12681/byzsym.728