ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. (1998). Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική. Byzantina Symmeikta, 12, 43–55. https://doi.org/10.12681/byzsym.845