ΚΟΝΤΗ Β. (1999). Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις. Byzantina Symmeikta, 13, 77–95. https://doi.org/10.12681/byzsym.861