ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. (1999). Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta, 13, 157–166. https://doi.org/10.12681/byzsym.864