ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. (2008). Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα. Byzantina Symmeikta, 14, 49–56. https://doi.org/10.12681/byzsym.873