ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. (2008). Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta, 15, 149–159. https://doi.org/10.12681/byzsym.893