ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν. (2014). Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας). Byzantina Symmeikta, 23, 105–182. https://doi.org/10.12681/byzsym.1124